Taso Gegia

Taso Gegia

Giám đốc khu vực
Tây Âu, Các nước Baltic


ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext. 235)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 591 753 558 (Telegram, WhatsApp & Viber)


Taso.g@ae-solar.com
linkedin.com/in/anastasia-gegia-95b87b174/