George Chikovani

George Chikovani

Giám đốc khu vực
Đông và Đông Nam Á, Châu Đại Dương

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext. 213)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 592 884 467 (Telegram, WhatsApp & Viber)


george.c@ae-solar.com
linkedin.com/in/george-chikovani-75835a157/