David Tsaava

David Tsaava

Giám đốc khu vực
Mỹ La-tinh


ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.208)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: + 995 577 386 816 (Telegram, WhatsApp & Viber)


David.t@ae-solar.com
linkedin.com/in/david-tsaava-185420156/