Sales Team

Team


David Tsaava

Giám đốc khu vực
Mỹ La-tinh

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.208)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: + 995 577 386 816 (Telegram, WhatsApp & Viber)

David.t@ae-solar.com
linkedin.com/in/david-tsaava-185420156/

George Bumbiashvili

Giám đốc khu vực
Mỹ, Canada

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.208)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +99 577 090 588 (Telegram, WhatsApp & Viber)

george.b@ae-solar.com
linkedin.com/in/george-bumbiashvili-13505a44/

Irakli Ubilava

Giám đốc kinh doanh cấp cao
CTrung Âu, Cộng đồng các quốc gia độc lập

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.208)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 577 005 358 (Telegram, WhatsApp & Viber)

i.ubilava@ae-solar.com
linkedin.com/in/irakli-ubilava-818015153/

Jaba Shakarishvili

Giám đốc khu vực
Bắc Âu, Nam Á

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.209)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 577 38 68 31 (Telegram, WhatsApp & Viber)

jaba@ae-solar.com
https://www.linkedin.com/in/jshakarishvili/

George Chikovani

Giám đốc khu vực
Đông và Đông Nam Á, Châu Đại Dương

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext. 213)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 592 884 467 (Telegram, WhatsApp & Viber)

george.c@ae-solar.com
linkedin.com/in/george-chikovani-75835a157/

Taso Gegia

Giám đốc khu vực
Tây Âu, Các nước Baltic

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext. 235)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 591 753 558 (Telegram, WhatsApp & Viber)

Taso.g@ae-solar.com
linkedin.com/in/anastasia-gegia-95b87b174/

Saba Tateshvili

Giám đốc khu vực
Châu phi

ĐT: +49 8231 929 25 22 (Ext.204)
Fax: +49 8231 978 26 69
ĐTDĐ: +995 598 70 00 00 (Telegram, WhatsApp & Viber)


s.tateshvili@ae-solar.com
linkedin.com/in/saba-tateshvili-24a9b983/

Waldemar Hartmann

Waldemar Hartmann
Giám đốc kinh doanh

ĐT: +49 8231 978 26 8 (Ext.1)
Fax: +49 8231 978 26 89
ĐTDĐ: +49 152 257 494 74 (Telegram, WhatsApp & Viber)


w.hartmann@ae-solar.com
linkedin.com/in/waldemar-hartmann-446283b2/

Subscribe to receive discounts and updated pricing first!