Saba Tateshvili

Saba Tateshvili

Bölge Müdürü
Afrika

+49 8231 929 25 22 (Ext.204)
Fax: +49 8231 978 26 69
Mob: +995 598 70 00 00 (Telegram, WhatsApp & Viber)


s.tateshvili@ae-solar.com
linkedin.com/in/saba-tateshvili-24a9b983/